enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.27

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.26

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.27

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

คำขอกู้

[2022-05-13] คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อเสริมสภาพคล่อง View : 73

[2022-02-07] คำขอกู้เงินสามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น View : 647

[2022-02-07] คำขอกู้เงินพิเศษ View : 349

[2021-11-17] คำขอกู้เงินและหนังสือสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ COVID-19(ระยะ 5) View : 655

[2020-09-17] คำกู้ฉุกเฉินพิเศษ View : 1256

[2022-02-07] คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม View : 2130

[2019-05-30] คำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อทัศนศึกษาในหรือต่างประเทศ View : 476

[2019-04-05] คำขอกู้สามัญรวมหนี้ View : 1241

[2022-02-07] คำขอกู้เพื่อชำระหนี้ กยศ. View : 676

[2022-02-07] คำขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพพนักงานราชการ View : 798

[2022-05-11] คำขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาสุขภาพ View : 1309

[2017-06-21] คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อผู้ค้ำประกัน View : 981

[2019-04-05] คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สวัสดิการ เพื่อการจัดงานในครอบครัว(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1242

[2019-03-21] คำขอประนอมหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1231

[2020-03-23] คำขอและหนังสือกู้สามัญหุ้น และสัญญาจำนำหุ้น(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1552

[2019-11-07] คำขอกู้ยืมเงินและสัญญากู้ยืมเงินปันผลและเฉลี่ยคืน(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1736

[2022-02-07] คำขอกู้เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1596

[2022-02-07] คำขอกู้เงินเพื่อการดำรงชีพ,เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,วิทยฐานะ(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 3747

[2022-02-07] คำขอกู้เงินฉุกเฉิน(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 5691

[2022-02-07] คำขอกู้เงินสามัญ(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 4216