enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.46

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์

มีนาคม

13 มีนาคม

เมษายน

10 เมษายน

พฤษภาคม

8 พฤษภาคม

มิถุนายน

12 มิถุนายน

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม

สิงหาคม

14 สิงหาคม

กันยายน

11 กันยายน

ตุลาคม

9 ตุลาคม

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน

ธันวาคม

11 ธันวาคม

 

คำขอกู้

[2020-09-17] คำกู้ฉุกเฉินพิเศษ View : 238

[2020-04-21] คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม View : 661

[2020-04-12] คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ COVID-19 View : 273

[2019-05-30] คำขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อทัศนศึกษาในหรือต่างประเทศ View : 200

[2019-04-05] คำขอกู้สามัญรวมหนี้ View : 658

[2019-04-05] คำขอกู้เพื่อชำระหนี้ กยศ. View : 376

[2019-04-05] คำขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพพนักงานราชการ View : 448

[2019-04-05] คำขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อพัฒนาสุขภาพ View : 891

[2017-06-21] คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อผู้ค้ำประกัน View : 684

[2019-04-05] คำขอกู้และสัญญาเงินกู้สวัสดิการ เพื่อการจัดงานในครอบครัว(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 841

[2019-03-21] คำขอประนอมหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 885

[2020-03-23] คำขอและหนังสือกู้สามัญหุ้น และสัญญาจำนำหุ้น(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1130

[2019-11-07] คำขอกู้ยืมเงินและสัญญากู้ยืมเงินปันผลและเฉลี่ยคืน(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1251

[2019-04-05] คำขอกู้เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 1202

[2019-04-05] คำขอกู้เงินเพื่อการดำรงชีพ,เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต,วิทยฐานะ(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 3238

[2019-04-05] คำขอกู้เงินฉุกเฉิน(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 4771

[2019-04-05] คำขอกู้เงินสามัญ(ใช้กระดาษA4 สีขาว) View : 3324