enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 2.80
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.10
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.35
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 3.50
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  2.40

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.32

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.32

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.32

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

เอกสาร

[2017-03-27] คำร้องขอผ่อนผันการส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือการชำระหนี้ View : 762

[2017-03-27] คำร้องขอเพิ่ม/ลดส่งชำระหนี้ต้นเงินกู้รายเดือน View : 938

[2017-03-27] คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งชำระหนี้ View : 734

[2017-03-27] คำร้องขอขยายงวดส่งชำระหนี้ View : 747

[2016-04-14] คำขอประนอมหนี้หรือปรับโครงสร้างหนี้ View : 918

[2017-03-27] คำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิก View : 1018

[2017-03-27] ขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิกและครอบครัว View : 900

[2017-04-25] คำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม View : 934

[2016-04-14] แบบขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก View : 1721

[2016-04-13] คำขอหนังสือรับรอง View : 749

[2020-09-02] คำร้องขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน View : 1976

[2016-04-13] ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ (สส.ชสอ.) View : 1098

[2017-08-18] ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ (สสอค) View : 1050

[2016-04-14] คำขอโอนย้ายไปสหกรณ์อื่น View : 1028

[2016-04-14] หนังสือขอลาออก จากสหกรณ์ View : 1044

[2016-04-14] พินัยกรรมแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ View : 817

[2020-10-19] ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ(ใช้กระดาษการ์ดA4 สีเหลือง) View : 1395