enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 2.80
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.10
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.35
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 3.50
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  2.40

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.32

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.32

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.32

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

เอกสาร

[2022-05-23] ใบสมัคร สส.ศธ.ตก. View : 121

[2021-09-21] คำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย View : 181

[2021-06-25] ใบสมัคร สส.ศธ.ชม View : 343

[2020-11-18] ใบสมัคร สฌอน. View : 508

[2020-09-10] คำขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร View : 840

[2020-06-25] คำร้องปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สหกรณ์ View : 484

[2020-03-25] คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ View : 494

[2019-12-23] ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(ใช้กระดาษการ์ดA4 สีเขียว) View : 542

[2018-11-06] คำร้องขอเปิดบัญชีเงินฝากพร้อมหนังสือยินยอมให้หักเงินฝาก(ใช้กระดาษการ์ดสีฟ้า A4) หนังสือยินยอมให้หักเงิน(กระดาษขาวA4) View : 1068

[2018-06-29] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร View : 830

[2018-06-29] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วย รักษาตัว View : 862

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก View : 736

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการอุปสมบทหรือปฏิบัติกิจสำคัญตามหลักศาสนาอื่น View : 690

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด View : 774

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ View : 703

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของครบครัวสมาชิก View : 830

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรส View : 760

[2021-09-21] คำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคาะห์สมาชิกประสบภัย View : 633

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม View : 722

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ทุพพลภาพ View : 613

[2017-05-11] หนังสือยินยอมให้ถอนเงินบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระหนี้ ซื้อหุ้น โอนเงิน View : 1122

[2017-03-27] คำร้องขอหักเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ View : 1050

[2017-03-27] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ View : 706

[2016-10-13] คำขอหนังสือรับรอง View : 799

[2017-03-27] คำร้องขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น View : 1018