enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.41

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.41

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.41

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์

มีนาคม

13 มีนาคม

เมษายน

10 เมษายน

พฤษภาคม

8 พฤษภาคม

มิถุนายน

12 มิถุนายน

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม

สิงหาคม

14 สิงหาคม

กันยายน

11 กันยายน

ตุลาคม

9 ตุลาคม

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน

ธันวาคม

11 ธันวาคม

 

เอกสาร

[2020-06-25] คำร้องปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สหกรณ์ View : 31

[2020-06-08] ใบสมัคร สฌอน.รอบไม่เกิน70ปี(1) View : 50

[2020-04-12] หนังสือขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 View : 89

[2020-04-12] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19 View : 62

[2020-03-25] คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ View : 43

[2019-12-23] ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ(ใช้กระดาษการ์ดA4 สีเขียว) View : 134

[2018-11-06] คำร้องขอเปิดบัญชีเงินฝากพร้อมหนังสือยินยอมให้หักเงินฝาก(ใช้กระดาษการ์ดสีฟ้า A4) หนังสือยินยอมให้หักเงิน(กระดาษขาวA4) View : 441

[2018-06-29] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร View : 389

[2018-06-29] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วย รักษาตัว View : 405

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก View : 314

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการอุปสมบทหรือปฏิบัติกิจสำคัญตามหลักศาสนาอื่น View : 308

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด View : 351

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ View : 332

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของครบครัวสมาชิก View : 402

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรส View : 378

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคาะห์สมาชิกประสบภัย View : 269

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม View : 359

[2018-06-22] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ทุพพลภาพ View : 265

[2017-05-11] หนังสือยินยอมให้ถอนเงินบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระหนี้ ซื้อหุ้น โอนเงิน View : 680

[2017-03-27] คำร้องขอหักเงินฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ View : 583

[2017-03-27] คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยธรรมชาติ View : 357

[2016-10-13] คำขอหนังสือรับรอง View : 406

[2017-03-27] คำร้องขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น View : 554

[2017-03-27] คำร้องขอผ่อนผันการส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือการชำระหนี้ View : 435

[2017-03-27] คำร้องขอเพิ่ม/ลดส่งชำระหนี้ต้นเงินกู้รายเดือน View : 586