enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.82

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-06-25] คำสั่งที่ 7 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ View : 426

[2017-08-10] คำสั่งที่ 16 ปี 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาอนุมัติเงินกู้ (ฉบับที่ 3) View : 493

[2017-07-18] คำสั่งที่ 14 ปี 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล View : 477

[2017-07-18] คำสั่งที่ 13 ปี 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาอนุมัติเงินกู้ (ฉบับที่ 2) View : 419

[2017-06-06] คำสั่งที่ 12 ปี 2560 เรื่อง คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และประเมินเกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการสหกรณ์ View : 375

[2017-04-10] คำสั่งที่ 7 ปี 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาอนุมัติเงินกู้ View : 434

[2017-02-14] คำสั่งที่ 4 ปี 2560 เรื่อง แต่งตั้งกรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับบุคคลภำยนอก ประจำปี 2560 View : 404