enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.76

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2020-02-07] คำสั่งที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 188

[2019-11-22] คำสั่งที่ 19 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาล่วงหน้า กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 253

[2019-11-20] คำสั่งที่ 18 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลางสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 356

[2019-11-20] คำสั่งที่ 17 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 250

[2019-10-18] คำสั่งที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 325

[2019-07-24] คำสั่งที่ 15 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ View : 398

[2019-07-24] คำสั่งที่ 14 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแบ่งหน่วยสมาชิกสหกรณ์ View : 330

[2019-04-26] คำสั่งที่ 12/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 View : 397

[2019-04-12] คำสั่งที่ 11 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ประจำปี 2560 View : 348

[2019-04-12] คำสั่งที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาหนี้ ประจำปี 2562 View : 321

[2019-04-12] คำสั่งที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ค้างชำระ ประจำปี 2562 View : 292

[2019-04-12] คำสั่งที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยงานสหกรณ์ ประจำปี 2562 View : 262

[2019-04-12] คำสั่งที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ View : 267

[2019-04-12] คำสั่งที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการ View : 237

[2019-04-12] คำสั่งที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสหกรณ์ View : 255

[2019-02-05] คำสั่งที่ 4 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 View : 305

[2019-02-05] คำสั่งที่ 3 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 View : 356

[2019-02-05] คำสั่งที่ 2 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 View : 339

[2018-11-28] คำสั่งที่ 17 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 หน่วยสรรหาที่ 16 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม View : 375

[2018-11-26] คำสั่งที่ 16 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 หน่วยสรรหาที่ 19 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม View : 403

[2018-11-21] คำสั่งที่ 15 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 หน่วยสรรหาที่ 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม View : 378

[2018-11-13] คำสั่งที่ 13 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 View : 347

[2018-11-12] คำสั่งที่ 14 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลางสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 View : 358

[2018-11-05] คำสั่งที่ 12 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 View : 302

[2018-06-25] คำสั่งที่ 8 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ View : 397