enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.82

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2021-09-17] คำสั่งที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2565 View : 43

[2021-08-04] คำสั่งที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติงานประจำสหกรณ์ประจำปี 2564 View : 75

[2021-08-04] คำสั่งที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยงานสหกรณ์ ประจำปี 2564 View : 92

[2021-06-14] คำสั่งที่ 10/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564 View : 108

[2021-03-24] คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยงานสหกรณ์สำหรับการประชุมสัญจรโดยใช้ระบบZoom View : 173

[2021-03-24] คำสั่งที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเร่งรัด ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ View : 170

[2021-03-24] คำสั่งที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 183

[2021-03-24] คำสั่งที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 89

[2021-03-24] คำสั่งที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ View : 77

[2021-02-16] คำสั่งที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 137

[2021-02-16] คำสั่งที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 237

[2021-02-16] คำสั่งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 124

[2020-10-28] คำสั่งที่ 15/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 241

[2020-10-21] คำสั่งที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ( ระหว่างปี 2564-2567 ) View : 157

[2020-06-15] คำสั่งที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ค้างชำระ View : 311

[2020-09-21] คำสั่งที่ 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 View : 394

[2020-03-25] คำสั่งที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ View : 289

[2020-03-25] คำสั่งที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับซองเสนอราคาขายทอดตลาดรถยนต์ View : 251

[2020-03-25] คำสั่งที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ View : 249

[2020-03-25] คำสั่งที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบสหกรณ์ฯ View : 195

[2020-03-25] คำสั่งที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิก ประจำปี 2563 View : 218

[2020-03-25] คำสั่งที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำประตูอัตโนมัติและจัดทำห้องเก็บเซฟเวอร์ View : 209

[2020-02-07] คำสั่งที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสหกรณ์ View : 252

[2020-02-07] คำสั่งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 258

[2020-02-07] คำสั่งที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 229