enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.40

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.40

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.41

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์

มีนาคม

13 มีนาคม

เมษายน

10 เมษายน

พฤษภาคม

8 พฤษภาคม

มิถุนายน

12 มิถุนายน

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม

สิงหาคม

14 สิงหาคม

กันยายน

11 กันยายน

ตุลาคม

9 ตุลาคม

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน

ธันวาคม

11 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2020-06-15] คำสั่งที่ 13/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ค้างชำระ View : 33

[2020-04-22] คำสั่งที่ 12/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 View : 66

[2020-03-25] คำสั่งที่ 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ View : 52

[2020-03-25] คำสั่งที่ 11/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการรับซองเสนอราคาขายทอดตลาดรถยนต์ View : 54

[2020-03-25] คำสั่งที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ View : 41

[2020-03-25] คำสั่งที่ 8/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำ ปรับปรุงแก้ไข ระเบียบสหกรณ์ฯ View : 21

[2020-03-25] คำสั่งที่ 7/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคลินิกแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิก ประจำปี 2563 View : 29

[2020-03-25] คำสั่งที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำประตูอัตโนมัติและจัดทำห้องเก็บเซฟเวอร์ View : 22

[2020-02-07] คำสั่งที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสหกรณ์ View : 43

[2020-02-07] คำสั่งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 67

[2020-02-07] คำสั่งที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 40

[2020-02-07] คำสั่งที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 31

[2019-11-22] คำสั่งที่ 19 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาล่วงหน้า กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 76

[2019-11-20] คำสั่งที่ 18 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกลางสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 82

[2019-11-20] คำสั่งที่ 17 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 70

[2019-10-18] คำสั่งที่ 16/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 132

[2019-07-24] คำสั่งที่ 15 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ View : 105

[2019-07-24] คำสั่งที่ 14 ปี 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแบ่งหน่วยสมาชิกสหกรณ์ View : 120

[2019-04-26] คำสั่งที่ 12/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 View : 202

[2019-04-12] คำสั่งที่ 11 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ประจำปี 2560 View : 167

[2019-04-12] คำสั่งที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคลินิกให้คำปรึกษาปัญหาหนี้ ประจำปี 2562 View : 139

[2019-04-12] คำสั่งที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ทวงถาม เร่งรัดหนี้ค้างชำระ ประจำปี 2562 View : 128

[2019-04-12] คำสั่งที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยงานสหกรณ์ ประจำปี 2562 View : 112

[2019-04-12] คำสั่งที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ View : 73

[2019-04-12] คำสั่งที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาว่าจ้างเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการ View : 75