enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.27

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.26

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.27

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2022-02-15] คำสั่งที่ 5/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2565 View : 66

[2022-02-15] คำสั่งที่ 9/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติงานประจำสหกรณ์ ปี 2565 View : 72

[2022-02-15] คำสั่งที่ 8/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดจ้างทำฉากกั้นโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ View : 61

[2022-02-15] คำสั่งที่ 7/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการซื้อไมค์โครโฟน Wifi พร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม View : 47

[2022-02-15] คำสั่งที่ 6/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม เร่งรัดหนี้ค้างชำระ View : 48

[2022-02-15] คำสั่งที่ 4/2565 เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอื่น ชุดที่ 24 ประจำปี 2565 View : 47

[2022-02-15] คำสั่งที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประจำปี 2565 View : 50

[2020-10-21] คำสั่งที่ 14/2563 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกร่วมทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ( ระหว่างปี 2564-2567 ) View : 240

[2019-04-12] คำสั่งที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ View : 366