enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.82

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.82

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2020-02-07] ประกาศที่ 4/2563 เรื่อง กำหนดวันสัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2563 View : 223

[2020-02-07] ประกาศที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดวันประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 206

[2020-02-07] ประกาศที่ 2/2563 เรื่อง อัตราเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วร้อยละ 30 View : 197

[2019-11-29] ประกาศที่ 30/2562 เรื่อง ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 266

[2019-11-22] ประกาศที่ 29/2562 เรื่อง การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการล่วงหน้า ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 266

[2019-11-22] ประกาศที่ 28/2562 เรื่อง สถานที่นับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 288

[2019-11-22] ประกาศที่ 27/2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 ตามสถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 View : 197

[2019-11-20] ประกาศที่ 26/2562 เรื่อง สถานที่ลงคะแนนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 199

[2019-11-19] ประกาศที่ 25/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 207

[2019-10-18] ประกาศที่ 24/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก View : 249

[2019-10-18] ประกาศที่ 23/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสามัญและเงินกู้พิเศษ View : 320

[2019-10-18] ประกาศที่ 22/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน View : 262

[2019-10-18] ประกาศที่ 21/2562 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2563 View : 203

[2019-10-18] ประกาศที่ 20/2562 เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 View : 197

[2019-10-18] ประกาศที่ 19/2562 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 305

[2019-10-18] ประกาศที่ 18/2562 เรื่อง แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 21 ประจำปี 2562 View : 199

[2019-10-18] ประกาศที่ 17/2562 เรื่อง แบ่งหน่วยสมาชิกใหม่ View : 192

[2019-08-21] ประกาศที่ 16/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราเรียกเก็บหุ้นรายเดือนสมาชิก View : 316

[2019-08-21] ประกาศที่ 15/2562 เรื่อง เรื่อง เงื่อนไขการให้เงินกู้วิทยฐานะ View : 339

[2019-07-24] ประกาศที่ 14/2562 เรื่อง การขอสมุดเงินฝากใหม่แทนสมุดเงินฝากเดิม View : 292

[2019-05-14] ประกาศที่ 13/2562 เรื่อง อัตราเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้ว View : 250

[2019-04-12] ประกาศที่ 12/2562 เรื่อง เสนอราคาเบี้ยประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินกู้ View : 304

[2019-04-12] ประกาศที่ 11/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น View : 312

[2019-04-12] ประกาศที่ 10/2562 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น View : 241

[2019-04-12] ประกาศที่ 9/2562 เรื่อง สวัสดิการคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษา View : 275