enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.27

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.26

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.27

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2022-04-20] ประกาศ เรื่อง สนับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีรายได้ของสมาชิก View : 17

[2022-04-20] ประกาศ เรื่อง ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยสหกรณ์ View : 18

[2022-04-20] ประกาศ เรื่อง เพิ่มวงเงินกู้สำหรับผู้ค้ำประกัน View : 20

[2022-04-20] ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราเรียกเก็บหุ้นรายเดือนสมาชิก View : 14

[2022-04-20] ประกาศ เรื่อง กำหนดวงเงินรับฝากสหกรณ์อื่น View : 9

[2022-04-20] ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก View : 12

[2022-02-26] ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าประชมุสัญจรพบสมาชิ ประจำปี 2565 View : 75

[2022-02-23] ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมประจำเดือน ปี 2565 View : 88

[2022-02-23] ประกาศ เรื่อง สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 View : 83

[2022-02-21] ประกาศ เรื่อง สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1 View : 56

[2022-02-18] ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 View : 78

[2022-02-18] ประกาศ เรื่อง สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 View : 56

[2022-02-18] ประกาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกแยกตามหน่วยสังกัด View : 58

[2022-01-17] ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น View : 76

[2022-01-17] ประกาศ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ View : 68

[2022-01-17] ประกาศ เรื่อง การซื้อหุ้นเพิ่มและการถือหุ้นของสมาชิก View : 66

[2022-01-17] ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 View : 59

[2021-11-16] ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ช่วงที่ 5) View : 118

[2021-10-14] ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก View : 112

[2021-09-21] ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น View : 147

[2021-09-21] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น View : 145

[2021-08-04] ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก View : 177

[2021-08-04] ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม View : 172

[2021-04-20] ประกาศที่ เรื่อง การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่ขอลดส่งชำระหนี้รายเดือน View : 235

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (พิเศษ) View : 240