enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.60

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.59

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.60

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

td>

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2021-05-11] ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19(ช่วงที่ 3) View : 7

[2021-04-20] ประกาศที่ เรื่อง การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่ขอลดส่งชำระหนี้รายเดือน View : 19

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) View : 54

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564 View : 59

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (พิเศษ) View : 50

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 24

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณส่งชำระหนี้รายเดือนของการปรับโครงสร้างหนี้ View : 22

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง การซื้อหุ้นและการถือหุ้นของสมาชิก View : 25

[2021-03-04] ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 View : 71

[2021-01-12] ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ช่วงที่ 2) View : 91

[2021-01-12] ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ช่วงที่ 2) View : 80

[2021-01-04] ประกาศที่ 44/2563 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 View : 67

[2020-12-23] ประกาศที่ 43/2563 เรื่อง หลักประกันกับจำนวนเงินกู้สหกรณ์ View : 91

[2020-12-19] ประกาศที่ 42/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักประกันเงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย View : 104

[2020-12-19] ประกาศที่ 41/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักประกันเงินกู้พิเศษ View : 91

[2020-12-19] ประกาศที่ 40/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักประกันเงินกู้สามัญรวมหนี้ View : 74

[2020-12-19] ประกาศที่ 39/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ View : 67

[2020-12-19] ประกาศที่ 38/2563 เรื่อง การยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด View : 62

[2020-12-19] ประกาศที่ 37/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับสมาชิกที่เข้าสวัสดิการเติมสุขสมาชิกสูงวัย View : 65

[2020-11-05] ประกาศที่ 34/2563 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2564 View : 148

[2020-11-05] ประกาศที่ 33/2563 เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 View : 156

[2020-11-02] ประกาศที่ 29/2563 เรื่อง สถานที่ลงคะแนนผู้ข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ปี 2564 View : 111

[2020-10-13] ประกาศที่ 24/2563 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 123

[2020-10-13] ประกาศที่ 23/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 123

[2020-10-13] ประกาศที่ 22/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก View : 104