enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.46

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์

มีนาคม

13 มีนาคม

เมษายน

10 เมษายน

พฤษภาคม

8 พฤษภาคม

มิถุนายน

12 มิถุนายน

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม

สิงหาคม

14 สิงหาคม

กันยายน

11 กันยายน

ตุลาคม

9 ตุลาคม

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน

ธันวาคม

11 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2020-11-08] ประกาศที่ 35 ปี 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ปี 2564 (เพิ่มเติม 3) View : 21

[2020-11-05] ประกาศที่ 34/2563 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2564 View : 53

[2020-11-05] ประกาศที่ 33/2563 เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 View : 56

[2020-11-05] ประกาศที่ 32/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม 2) View : 34

[2020-11-02] ประกาศที่ 31/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 22

[2020-11-02] ประกาศที่ 30/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (เพิ่มเติม) View : 18

[2020-11-02] ประกาศที่ 29/2563 เรื่อง สถานที่ลงคะแนนผู้ข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ปี 2564 View : 19

[2020-11-02] ประกาศที่ 28/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่นับคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 10

[2020-11-02] ประกาศที่ 26/2563 เรื่อง แจ้งถอนชื่ออนุกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 12

[2020-11-02] ประกาศที่ 25/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและสถานที่ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 View : 20

[2020-10-13] ประกาศที่ 24/2563 เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 41

[2020-10-13] ประกาศที่ 23/2563 เรื่อง แจ้งจำนวนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 30

[2020-10-13] ประกาศที่ 22/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก View : 15

[2020-10-12] ประกาศที่ 21/2563 เรื่อง เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์อื่น 12 เดือน View : 12

[2020-10-12] ประกาศที่ 20/2563 เรื่อง การแบ่งหน่วยสมาชิก View : 12

[2020-10-12] ประกาศที่ 19/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (พิเศษ) View : 11

[2020-10-12] ประกาศที่ 18/2563 เรื่อง การยกเลิกใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด View : 12

[2020-08-27] ประกาศที่ 17/2563 เรื่อง วันหยุดทำการ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) View : 83

[2020-08-27] ประกาศที่ 16/2563 เรื่อง แจ้งปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น View : 63

[2020-08-24] ประกาศที่ 15/2563 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2563 View : 63

[2020-06-16] ประกาศที่ 13/2563 เรื่อง การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้กับเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ View : 81

[2020-06-15] ประกาศที่ 14/2563 เรื่อง เงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน View : 80

[2020-06-15] ประกาศที่ 12/2563 เรื่อง เงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม View : 80

[2020-04-12] ประกาศที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 View : 89

[2020-04-12] ประกาศที่ 11/2563 เรื่อง กฎกติกาการใช้ไลน์กลุ่มสหกรณ์ View : 86