enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.82

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2021-10-14] ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก View : 12

[2021-10-14] ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 View : 14

[2021-09-21] ประกาศ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น View : 35

[2021-09-21] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น View : 32

[2021-08-24] ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2564 View : 50

[2021-08-24] ประกาศเรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ช่วงที่ 4) View : 41

[2021-08-04] ประกาศ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก View : 69

[2021-08-04] ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม View : 67

[2021-05-11] ประกาศ เรื่องมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19(ช่วงที่ 3) View : 127

[2021-04-20] ประกาศที่ เรื่อง การให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่ขอลดส่งชำระหนี้รายเดือน View : 126

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) View : 171

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2564 View : 141

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อฉุกเฉิน (พิเศษ) View : 129

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 23 ประจำปี 2564 View : 74

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณส่งชำระหนี้รายเดือนของการปรับโครงสร้างหนี้ View : 78

[2021-03-24] ประกาศ เรื่อง การซื้อหุ้นและการถือหุ้นของสมาชิก View : 77

[2021-03-04] ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2564 View : 136

[2021-01-12] ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ช่วงที่ 2) View : 151

[2021-01-12] ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ช่วงที่ 2) View : 149

[2021-01-04] ประกาศที่ 44/2563 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 View : 125

[2020-12-23] ประกาศที่ 43/2563 เรื่อง หลักประกันกับจำนวนเงินกู้สหกรณ์ View : 151

[2020-12-19] ประกาศที่ 42/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักประกันเงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย View : 167

[2020-12-19] ประกาศที่ 41/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักประกันเงินกู้พิเศษ View : 155

[2020-12-19] ประกาศที่ 40/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักประกันเงินกู้สามัญรวมหนี้ View : 133

[2020-12-19] ประกาศที่ 39/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญ View : 115