enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.41

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.41

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.41

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์

มีนาคม

13 มีนาคม

เมษายน

10 เมษายน

พฤษภาคม

8 พฤษภาคม

มิถุนายน

12 มิถุนายน

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม

สิงหาคม

14 สิงหาคม

กันยายน

11 กันยายน

ตุลาคม

9 ตุลาคม

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน

ธันวาคม

11 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2020-06-16] ประกาศที่ 13/2563 เรื่อง การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้กับเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ View : 27

[2020-06-15] ประกาศที่ 14/2563 เรื่อง เงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน View : 26

[2020-06-15] ประกาศที่ 12/2563 เรื่อง เงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม View : 26

[2020-04-12] ประกาศที่ 10/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 View : 40

[2020-04-12] ประกาศที่ 11/2563 เรื่อง กฎกติกาการใช้ไลน์กลุ่มสหกรณ์ View : 42

[2020-04-12] ประกาศทีี่ 10/2563 เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 View : 36

[2020-04-02] ประกาศที่ 9/2563 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดรถยนต์ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา View : 38

[2020-03-27] ประกาศที่ 8/2563 เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ โดยวิธียื่นซองเสนอราคา View : 42

[2020-02-20] ประกาศที่ 7/2563 เรื่อง เชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM View : 52

[2020-02-20] ประกาศที่ 6/2563 เรื่อง เงื่อนไขการพิจารณาให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน View : 52

[2020-02-07] ประกาศที่ 5/2563 เรื่อง การสมัครผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563 View : 65

[2020-02-07] ประกาศที่ 4/2563 เรื่อง กำหนดวันสัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2563 View : 57

[2020-02-07] ประกาศที่ 3/2563 เรื่อง กำหนดวันประจำเดือนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 44

[2020-02-07] ประกาศที่ 2/2563 เรื่อง อัตราเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วร้อยละ 30 View : 35

[2019-11-29] ประกาศที่ 30/2562 เรื่อง ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 77

[2019-11-22] ประกาศที่ 29/2562 เรื่อง การลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการล่วงหน้า ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 90

[2019-11-22] ประกาศที่ 28/2562 เรื่อง สถานที่นับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 82

[2019-11-22] ประกาศที่ 27/2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 ตามสถานที่ลงคะแนนสรรหา ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 View : 50

[2019-11-20] ประกาศที่ 26/2562 เรื่อง สถานที่ลงคะแนนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 43

[2019-11-19] ประกาศที่ 25/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ประจำปี 2563 View : 60

[2019-10-18] ประกาศที่ 24/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก View : 87

[2019-10-18] ประกาศที่ 23/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินสามัญและเงินกู้พิเศษ View : 133

[2019-10-18] ประกาศที่ 22/2562 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน View : 89

[2019-10-18] ประกาศที่ 21/2562 เรื่อง การรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2563 View : 49

[2019-10-18] ประกาศที่ 20/2562 เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 View : 52