enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.76

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.76

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2018-07-02] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561 View : 426

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการมงคลสมรส พ.ศ. 2561 View : 494

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด พ.ศ. 2561 View : 591

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการอุปสมบทหรือปฏิบัติกิจสำคัญตามหลักศาสนาอื่น พ.ศ. 2561 View : 569

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2561 View : 370

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเพื่อคุ้มครองครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2561 View : 517

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2561 View : 438

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วยหรือประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2561 View : 409

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร พ.ศ. 2561 View : 417

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินบำเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2561 View : 347

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาสุขภาพ พ.ศ. 2561 View : 462

[2018-06-21] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการจัดงานในครอบครัว พ.ศ. 2561 View : 320

[2017-08-10] ระเบียบฯ ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 View : 549

[2017-08-10] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อทัศนศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2560 View : 726

[2017-06-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560 View : 366

[2016-12-01] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2559 View : 643

[2016-12-01] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2559 View : 488

[2016-10-04] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดตากจำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 View : 1115

[2016-07-24] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 View : 643

[2016-06-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2558 View : 360

[2016-06-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนสาธารณะประโยชน์ พ.ศ. 2558 View : 398

[2016-06-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2558 View : 444

[2016-06-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 View : 408

[2016-06-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย การประนอมหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2556 View : 468

[2016-06-22] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 View : 457