enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.27

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.26

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.27

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2022-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ. 2565 View : 20

[2022-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อพัฒนาสุขภาพ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2565 View : 30

[2022-02-15] ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 View : 83

[2022-02-15] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 View : 62

[2021-09-17] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2564 View : 223

[2021-09-17] ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 View : 207

[2021-08-04] ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2564 View : 231

[2021-08-04] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 View : 220

[2021-08-04] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 View : 204

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 277

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 View : 226

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 219

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 View : 168

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 179

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2564 View : 169

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 View : 182

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 330

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 341

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 View : 357

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 229

[2020-11-02] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 300

[2020-10-13] ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 316

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย กเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (พิเศษ) พ.ศ. 2563 View : 332

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 279

[2020-04-22] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2563 View : 415