enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.60

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.59

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.60

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

td>

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 28

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 View : 22

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 21

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 View : 15

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 15

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2564 View : 15

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 View : 16

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 126

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 124

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 View : 133

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 80

[2020-11-02] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 138

[2020-10-13] ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 147

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย กเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (พิเศษ) พ.ศ. 2563 View : 166

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 114

[2020-04-22] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2563 View : 226

[2020-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อสู้ COVID-19 พ.ศ. 2563 View : 193

[2020-04-16] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการดำรงชีพพนักงานราชการ พ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 196

[2020-04-16] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 View : 174

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเติมสุขสมาชิกสูงวัย พ.ศ. 2562 View : 223

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 View : 247

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้วิทยฐานะ พ.ศ. 2562 View : 239

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 View : 150

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ พ.ศ. 2562 View : 160

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นและการแจ้งยอดมูลค่าหุ้น พ.ศ. 2562 View : 162