enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.46

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์

มีนาคม

13 มีนาคม

เมษายน

10 เมษายน

พฤษภาคม

8 พฤษภาคม

มิถุนายน

12 มิถุนายน

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม

สิงหาคม

14 สิงหาคม

กันยายน

11 กันยายน

ตุลาคม

9 ตุลาคม

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน

ธันวาคม

11 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2020-11-02] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 39

[2020-10-13] ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 47

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย กเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (พิเศษ) พ.ศ. 2563 View : 68

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 29

[2020-04-22] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2563 View : 124

[2020-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อสู้ COVID-19 พ.ศ. 2563 View : 94

[2020-04-16] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการดำรงชีพพนักงานราชการ พ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 112

[2020-04-16] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 View : 83

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเติมสุขสมาชิกสูงวัย พ.ศ. 2562 View : 134

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 View : 163

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้วิทยฐานะ พ.ศ. 2562 View : 139

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 View : 86

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ พ.ศ. 2562 View : 89

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การส่งค่าหุ้นและการแจ้งยอดมูลค่าหุ้น พ.ศ. 2562 View : 89

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562 View : 83

[2019-03-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2562 View : 277

[2019-02-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) พ.ศ. 2562 View : 337

[2018-12-25] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 View : 539

[2018-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการดำรงชีพพนักงานราชการ พ.ศ. 2561 View : 355

[2018-10-07] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2561 View : 338

[2018-10-07] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการคณะกรรมการดำเนินการและที่ปรึกษา พ.ศ. 2561 View : 271

[2018-10-07] ระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 View : 305

[2018-10-07] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2561 View : 235

[2018-07-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2561 View : 471

[2018-07-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 View : 476