enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.82

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2021-09-17] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2564 View : 43

[2021-09-17] ระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 View : 43

[2021-08-04] ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2564 View : 93

[2021-08-04] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 View : 84

[2021-08-04] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 View : 71

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณีพิเศษ) พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 159

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 View : 121

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 114

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 View : 75

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 View : 74

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ. 2564 View : 76

[2021-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) พ.ศ. 2564 View : 71

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 233

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 226

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 View : 238

[2020-12-19] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 133

[2020-11-02] ระเบียบฯ ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 214

[2020-10-13] ระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 219

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย กเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (พิเศษ) พ.ศ. 2563 View : 237

[2020-09-28] ระเบียบฯ ว่าด้วย ผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 186

[2020-04-22] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2563 View : 302

[2020-04-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อสู้ COVID-19 พ.ศ. 2563 View : 262

[2020-04-16] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการเพื่อการดำรงชีพพนักงานราชการ พ.ศ. 2561แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563 View : 264

[2020-04-16] ระเบียบฯ ว่าด้วย เงินกู้สามัญรวมหนี้ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 View : 240

[2019-11-20] ระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการเติมสุขสมาชิกสูงวัย พ.ศ. 2562 View : 280