enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.46

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.46

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

กุมภาพันธ์

18 กุมภาพันธ์

มีนาคม

13 มีนาคม

เมษายน

10 เมษายน

พฤษภาคม

8 พฤษภาคม

มิถุนายน

12 มิถุนายน

กรกฎาคม

10 กรกฎาคม

สิงหาคม

14 สิงหาคม

กันยายน

11 กันยายน

ตุลาคม

9 ตุลาคม

พฤศจิกายน

13 พฤศจิกายน

ธันวาคม

11 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2020-11-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้้สิน ณ 31 ต.ค.63 View : 49

[2020-10-09] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย. 63 View : 54

[2020-09-03] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31ส.ค.63 View : 107

[2020-08-06] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค.63 View : 85

[2020-07-02] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย.63 View : 79

[2020-06-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค.63 View : 67

[2020-05-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย.63 View : 78

[2020-04-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค.63 View : 87

[2020-03-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 29 ก.พ.63 View : 90

[2020-02-12] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค.63 View : 90

[2020-01-20] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.62 View : 91

[2019-12-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย.62 View : 120

[2019-11-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค.62 View : 107

[2019-10-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย.62 View : 139

[2019-09-09] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิ้น ณ 31 ส.ค.62 View : 152

[2019-08-06] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค. 62 View : 152

[2019-07-03] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย.62 View : 159

[2019-06-06] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค.62 View : 154

[2019-05-07] รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนิ้สิน ณ 30 เม.ย.62 View : 193

[2019-04-03] รายงานย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค. 2562 View : 186

[2019-03-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 ก.พ.62 View : 204

[2019-02-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค.62 View : 272

[2019-01-15] รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2561 View : 305

[2018-12-06] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย.61 View : 296

[2018-11-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค.61 View : 229