enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 3.05
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.25
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.75
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 4.00
     ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  
เงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 10,000,000 บาท 2.75
เงินฝากตั้งแต่ 10,000,001 บาท เป็นต้นไป 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 3.05

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.81

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.82

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2021-10-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย.64 View : 16

[2021-09-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ส.ค.64 View : 54

[2021-08-19] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค.64 View : 60

[2021-08-19] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย.64 View : 61

[2021-06-08] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค.64 View : 100

[2021-05-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้้สิน ณ 31 มี.ค.64 View : 130

[2021-05-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย.64 View : 96

[2021-03-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 ก.พ.64 View : 174

[2021-02-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค.64 View : 155

[2021-01-11] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.63 View : 177

[2020-12-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย.63 View : 195

[2020-11-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้้สิน ณ 31 ต.ค.63 View : 253

[2020-10-09] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย. 63 View : 243

[2020-09-03] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31ส.ค.63 View : 308

[2020-08-06] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค.63 View : 233

[2020-07-02] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย.63 View : 231

[2020-06-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค.63 View : 218

[2020-05-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย.63 View : 220

[2020-04-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค.63 View : 230

[2020-03-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 29 ก.พ.63 View : 270

[2020-02-12] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค.63 View : 226

[2020-01-20] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.62 View : 228

[2019-12-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย.62 View : 267

[2019-11-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ต.ค.62 View : 247

[2019-10-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย.62 View : 277