enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน

สหกรณ์ฯ ปิดทำการในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม  2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันหยุดพิเศษ เปิดทำการในวันที่ 1 สิงหาคม 2565


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 2.80
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.10
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.35
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 3.50
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  2.40

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.36

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.36

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.37

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2022-01-18] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.64 View : 87

[2022-01-18] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.64 View : 80

[2021-12-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย.64 View : 107

[2021-10-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย.64 View : 159

[2021-09-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ส.ค.64 View : 181

[2021-08-19] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค.64 View : 184

[2021-08-19] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย.64 View : 173

[2021-06-08] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค.64 View : 231

[2021-05-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้้สิน ณ 31 มี.ค.64 View : 238

[2021-05-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย.64 View : 209

[2021-03-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 28 ก.พ.64 View : 291

[2021-02-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค.64 View : 266

[2021-01-11] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.63 View : 290

[2020-12-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 พ.ย.63 View : 302

[2020-11-04] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้้สิน ณ 31 ต.ค.63 View : 356

[2020-10-09] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย. 63 View : 345

[2020-09-03] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31ส.ค.63 View : 426

[2020-08-06] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ก.ค.63 View : 350

[2020-07-02] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 มิ.ย.63 View : 347

[2020-06-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 พ.ค.63 View : 327

[2020-05-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 เม.ย.63 View : 328

[2020-04-07] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 มี.ค.63 View : 334

[2020-03-05] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 29 ก.พ.63 View : 421

[2020-02-12] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ม.ค.63 View : 340

[2020-01-20] รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ธ.ค.62 View : 324