enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.60

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.59

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.60

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

td>

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

[2021-04-23] ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 View : 34

[2020-09-15] งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ 11 กันยายน 2533 View : 285

[2020-01-30] ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 View : 470

[2019-06-25] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ View : 499

[2019-06-19] โครงการอบรมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562 View : 684

[2018-11-06] “ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 ” View : 734

[2018-11-06] โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่1 View : 675

[2018-11-06] โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่1 View : 470

[2018-07-12] โครงการอบรมสมาชิกใหม่ และโอนย้ายรุ่นที่ 5 ปี 2561 View : 783

[2018-05-30] โครงการสัมมนา และอบรมผู้แทนสมาชิก ปี 2561 View : 924

[2018-02-21] ประชุมสัญจรพบสมาชิก ปี2561 View : 644

[2017-12-19] โครงการอบรมสมาชิกใหม่และโอนย้ายมาจากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 4 ปี 2560 View : 896

[2017-11-09] งานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะวิหาร วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง View : 596

[2017-11-09] อบรมแผนกลยุทธ์ ปี 2561 View : 658

[2017-09-14] บนเส่นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู้เส้นชัยวัยเกษียณอายุราชการ ปี 2560 View : 827

[2017-09-14] โครงการเสริมสร้างความรู้อาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ ปีที่ 2 View : 543

[2017-07-04] โครงการอบรมสมาชิกใหม่และโอนย้ายมาจากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 3 ปี 2560 View : 580

[2017-05-15] โครงการสัมนาและอบรมผู้แทนสมาชิก ปี 2560 View : 633

[2017-03-28] ประชุมสัญจร ประจำปี 2560 View : 532

[2017-02-02] ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 View : 527

[2017-01-26] ตัวแทนทนสหกรณ์ฯมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว View : 644

[2017-01-20] ตัวแทนสถาบันการเงินต่างๆ สวัสดิปีให่ม่ ประธานกรรมการ และผู้จัดการ View : 533

[2016-12-20] โครงการอบรมสมาชิกใหม่ และโอนย้ายมาจากสหกรณ์อืื่นครั้งที่ 2 View : 483

[2016-12-15] โครงการอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก 2-4ธันวคม 2559 View : 481

[2016-11-23] สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด View : 518