enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.60

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.60

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.61

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

td>

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

คณะกรรมการพิจารณาดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

เพื่อเสนอที่ประชุมประจำเดือน มิ.ย.

20 พ.ค. 64  35

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

23 เม.ย. 64   64

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ 11 กันยายน 2533

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ 11 กันยายน 2533 ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวิร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

15 ก.ย. 63   358

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

30 ม.ค. 63   511

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก

25 มิ.ย. 62   537