enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

 

ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ 2.80% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.00% ต่อปี 

(ดอกเบี้ยออกสิ้นไตรมาส)

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูน

(ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 6 เดือน

เปิดบัญชี 1,000,000 บาท

3.50% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ (ไม่เสียภาษี)

ฝากประจำ 3 เดือน

เปิดปัญชี 100,000 บาท

3.30% ต่อปี
เงินฝากประจำ(เสียภาษี)  
          ฝากประจำ  1 ปี 3.875% ต่อปี
          ฝากประจำ  2 ปี 4.250% ต่อปี
          ฝากประจำ  3 ปี 4.500% ต่อปี

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

0.58

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

0.58

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

0.59

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2564

td>

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

12 มีนาคม

เมษายน

9 เมษายน

พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

มิถุนายน

11 มิถุนายน

กรกฎาคม

9 กรกฎาคม

สิงหาคม

13 สิงหาคม

กันยายน

10 กันยายน

ตุลาคม

8 ตุลาคม

พฤศจิกายน

12 พฤศจิกายน

ธันวาคม

10 ธันวาคม

 

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

   1. หนังสือเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือนๆ ละ 100 บาท ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564**คลิ๊กที่นี่**

   2. คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สวัสดิการเพื่อสู้ COVID-19 **คลิ๊กที่นี่**

   3. คำขอรับเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ COVID-19**คลิ๊กที่นี่**

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ 11 กันยายน 2533

งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ 11 กันยายน 2533 ณ ห้องเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวิร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

15 ก.ย. 63  253

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

30 ม.ค. 63   427

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก

25 มิ.ย. 62   458

โครงการอบรมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562

โครงการอบรมผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มิ.ย.2562 ณ เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

19 มิ.ย. 62   619

“ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รุ่นที่ 1 ”

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อ.เมือง จ.ตาก

06 พ.ย. 61   710