enlightenedแนวปฏิบัติการประทับชื่อ และตำแหน่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการขอกู้เงินสหกรณ์..1) ต้องประทับตราชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บังคับบัญชาหน่วยเบิกแทน การเขียนด้วยลายมือ  2) กรณีเขียนด้วยลายมือ ขอให้สมาชิกดำเนินการตามข้อ  1) ให้ถูกต้องก่อน  จึงจะนำส่งคำขอกู้ดังกล่าวเสนอพิจารณาตามขั้นตอนไปenlightened  สมาชิกสามารถติดต่อสหกรณ์ได้ โดยใช้เบอร์ที่แจ้งนี้ 055-893077 และ055-893076 เนื่องจากเบอร์เดิมมีการยกเลิกการใช้งาน

สหกรณ์ฯ ปิดทำการในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม  2565 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และวันหยุดพิเศษ เปิดทำการในวันที่ 1 สิงหาคม 2565


สส.ชสน.ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาภาคเหนือ

ประเภทเงินรับฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75
ออมทรัพย์ เพิ่มทรัพย์ 2.80
ออมทรัพย์ เพิ่มพูน 3.10
ออมทรัพย์ เกษียณสุขใจ 3.35
ออมทรัพย์แสนมั่นคง 3.50
ออมทรัพย์สหกรณ์อื่น  2.40

 

บัญชีธนาคาร สหกรณ์ฯ
ธนาคารกรุงไทย 603-1-66564-6
ธนาคารกรุงเทพ 303-0-98744-4
ธนาคารธนชาต 536-2-00784-5
ธนาคาร ธ.ก.ส. 081-8-16214-4
ธนาคารออมสิน 0-5066-1267-182

 

ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1.36

ความพึงพอใจด้านกระบวนการและการให้บริการ

1.36

ความพึงพอใจด้านสถานที่หลังการปรับปรุง

1.37

สถิติการใช้งาน

QR Code Takesc

กำหนดประชุมประจำเดือน ปี 2565

ประจำเดือน

วันที่ประชุม

มีนาคม

11 มีนาคม

เมษายน

8 เมษายน

พฤษภาคม

13 พฤษภาคม

มิถุนายน

10 มิถุนายน

กรกฎาคม

8 กรกฎาคม

สิงหาคม

11 สิงหาคม

กันยายน

9 กันยายน

ตุลาคม

7 ตุลาคม

พฤศจิกายน

11 พฤศจิกายน

ธันวาคม

16 ธันวาคม

 

ทันข่าว ทันเหตุการณ์ กับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 
 

    

เงินกู้ประเภทต่างๆ

เงินกู้ประเภทต่างๆ พร้อมอัตราดอกเบี้ย

19 16:24:47 ส.ค. 64  614

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 5/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

25 10:00:53 มิ.ย. 64   427

คณะกรรมการพิจารณาดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

เพื่อเสนอที่ประชุมประจำเดือน มิ.ย.

20 พ.ค. 64   429